Algemene voorwaarden

Terug naar voorwaardenoverzicht

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van het bedrijf Sitely B.V. (hierna te noemen “Sitely”), Kamer van Koophandel: 64409988, ter zake van diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen Sitely en u. Bepalingen of voorwaarden gesteld door klant die afwijken van, of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn voor Sitely alleen bindend indien voor zover deze door Sitely uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Contractsluiting

1.1      U kan direct vanaf de website van Sitely (sitely.nl of mijn.sitely.nl) een aanvraag voor een vrijblijvende offerte doen.

1.2      Vrijblijvende offertes van Sitely zijn tot 14 dagen na dagtekening geldig. Hierna vervalt de offerte.

1.3      De overeenkomst ontstaat op het moment van ontvangst van schriftelijk akkoord op de offerte, mits dit plaatsvindt binnen de genoemde einddatum.

1.4      Gesloten overeenkomsten zijn definitief

1.5      Hosting abonnementen hebben een bedenktijd van 14 dagen na acceptatie overeenkomst.

 

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst

2.1      Na de totstandkoming van de overeenkomst zal Sitely deze naar beste kunnen en met voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen.

2.2      Sitely zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van de diensten en bijbehorende systemen te realiseren. Sitely biedt echter geen garanties over de kwaliteit of beschikbaarheid.

2.3      Door Sitely opgegeven termijnen van levering hebben een indicatieve strekking.

2.4      Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sitely het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn alleen voor uw rekening als dat vooraf schriftelijk overeengekomen is. Deze Algemene Voorwaarden  zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de overeenkomst verrichten.

2.5      Indien overeengekomen, zal Sitely u toegang tot een gebruikersaccount verschaffen. Het account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en gebruikersnaam of e-mail adres in te voeren. Iedere actie die middels het account van u of door een account die u met uw account heeft aangemaakt plaatsvindt wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van u te zijn geschied. Indien u vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat er misbruik van een account plaatsvindt, dient u dit uiterlijk binnen 5 dagen aan Sitely schriftelijk te melden zodat Sitely maatregelen kan nemen.

2.6      Aan alle wijzigingen in de overeenkomst, hetzij op verzoek van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden extra kosten verbonden. Deze worden vooraf overeenkomstig gefactureerd aan de opdrachtgever en dienen ook voor de dienstverlening te worden voldaan.

 

Artikel 3. Ondersteuning door Sitely

3.1      Sitely zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per e-mail, tijdens reguliere kantooruren. Sitely kan echter niet garanderen dat er gereageerd wordt binnen een bepaalde termijn.

3.2      Indien u aangeeft, of impliceert, dat u wenst dat Sitely wijzigingen maakt in uw website of dienst ter behoeve van klantenservice vrijwaart u Sitely voor elke gevolgschade.

3.3      Sitely zal de voor de dienst benodigde software (Zoals het CMS, webserver, database) installeren, configureren en up-to-date houden op systemen onder het beheer van Sitely. Voor overige applicaties, die al dan niet zijn voor geïnstalleerd, hoeft Sitely geen ondersteuning te bieden of deze bij te werken.

3.4      Sitely zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Sitely is hierbij afhankelijk van leveranciers. Sitely is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de hosting of content beheer omgeving verhindert of niet in het belang is van de dienst.

3.5      Sitely is gerechtigd om bepaalde verzoeken van u met betrekking tot het updaten of uitbreiden van de dienst zonder opgave van redenen te weigeren.

3.6      Tenzij anders expliciet overeengekomen strekt de verantwoordelijkheid van Sitely zich uit tot het beheer van servers, webserversoftware en de content beheer software. Maar niet tot de inhoud die u daarmee publiceert.

3.7 Sitely aanvaart geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website. U vrijwaart Sitely van aanspraken van derden met betrekking tot de inhoud van uw website.

 

Artikel 4. Verplichtingen van de klant

4.1      U bent gehouden te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt u er zorg voor dat alle gegevens waarvan Sitely aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst, tijdig aan Sitely worden verstrekt. De termijn waarbinnen Sitely de overeenkomst dient uit te voeren vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens en betalingen door Sitely zijn ontvangen.

4.2      Indien u weet of vermoed dat Sitely bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichten te kunnen voldoen, zal u Sitely daarvan direct schriftelijk op de hoogte stellen. Deze verplichting geld bijvoorbeeld als u weet of behoort te voorzien dat er een buitengewone piek in het systeem van Sitely zal ontstaan, die in enige waarschijnlijkheid de beschikbaarheid van de dienst zou kunnen belemmeren. Sitely zal er na waarschuwing alles aan doen om onbeschikbaarheid van de diensten te voorkomen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt, in rekening worden gebracht aan u.

4.3      U mag de diensten van Sitely in geen geval gebruiken voor toepassingen met een verhoogd risico en vrijwaart Sitely hiervoor dan ook.

4.4      Indien u voor het gebruik van de door u afgenomen dienst enige vergunning of andere toestemming van een overheidsinstantie of derden nodig heeft, dient u zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. U garandeert ten opzichte van Sitely dat u alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de dienst door u. Indien dit niet het geval is zijn de kosten voor uw rekening. U vrijwaart Sitely voor alle gevolgen van het niet hebben van toestemmingen of vergunningen.

 

Artikel 5. Gedragsregels en notice/takedown

5.1      Het is u verboden om met gebruikmaking van de dienst de Nederlandse of andere op klant of Sitely van toepassing zijnde wetgeving en/of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen. U vrijwaart Sitely van alle gevolgen van het schenden van wetgeving en/of inbreuk maken op rechten van derden. Indien er sprake is van het schenden van wetgeving of inbreuk maken op rechten van derden is Sitely gerechtigd om alle daarmee samenhangende kosten op u te verhalen.

5.2      Het is (al dan niet legaal) door Sitely verboden om met gebruikmaking van de diensten materialen aan te bieden of te verspreiden die:

 • Onmiskenbaar, maar niet uitsluitend, primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools en/of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedraging te (doen);
 • Onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;
 • Pornografisch zijn in de ruimste zin des woords en/of er kennelijk op gericht, maar niet uitsluitend, om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden, te verspreiden of anderszins onder de aandacht te brengen;
 • Een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met ongewenste communicatie een en ander in de ruimste zin van het woord;
 • Hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
 • Ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;
 • Kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware;
 • Websites die de indruk wekken financiële dienstverleners of webwinkels van derden te zijn (phishing)

5.3      Het hosten van content voor andere websites (content delivery network) op een Sitely dienst om het dataverkeer van andere websites te verminderen, betere uptime te bieden aan deze websites of deze websites te versnellen is met de door Sitely geleverde de diensten niet toegestaan.

5.4      Het op grote schaal verspreiden van bestanden met behulp van de door Sitely geleverde diensten is niet toegestaan.

5.5      Sitely mag, naar eigen inzichten, bepaalde geüploade bestanden blokkeren als deze een gevaar voor de infrastructuur en/of de veiligheid van de software vormen en/of niet conform zijn aan de maximale upload grootte.

5.6      U onthoudt zich ervan overige klanten en/of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Sitely en/of overige klanten. Het is u verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van Sitely, op te starten waarvan u weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Sitely, haar klanten of internet gebruikers hindert en/of schade toebrengt.

5.7      Indien naar het oordeel van Sitely hinder, schade en/of een ander gevaar voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Sitely of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder maar niet uitsluitend door overmatig verzenden van e-mails en/of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software ontstaat is Sitely gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

5.8      Wanneer Sitely een klacht ontvangt over een overtreding van dit artikel door u, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Sitely u zo snel mogelijk hiervan op de hoogte stellen. U zult binnen 5 dagen schriftelijk een reactie geven, waarna Sitely zal besluiten hoe te handelen, zonder voorafgaande toestemming uwerzijds.

5.9      Indien Sitely van oordeel is dat er sprake is van een overtreding zal zij de toegang tot het betreffende materiaal te blokkeren en de bestand(en) verwijderen. Sitely zal zich inspannen daarbij geen overige materialen te raken maar geeft hiervoor geen garantie en is ook niet schadeplichtig dat er wel schade wordt toegebracht. Sitely zal u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.

5.10    Sitely is te alle tijden gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Sitely gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van u af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

5.11    Hoewel Sitely ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over u, is Sitely nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.

5.12    Het is u toegestaan om de dienst, behoudens het gestelde in artikel 5.2, door te leveren (te “resellen”). U dient Sitely te vrijwaren van alle claims door uw afnemers. Sitely mag ook bij overtreding van deze algemene voorwaarden door die afnemers onverkort optreden. Voor het resellen dient u voorafgaand van het resellen contact op te nemen met Sitely.

5.13    Het is niet toegestaan te resellen wanneer u:

 1. zich voordoet als Sitely.
 2. klanten werft via advertentieprogramma’s als Google Adsense met aan Sitely gerelateerde zoektermen en/of ongevraagde elektronische communicatie (spam).
 3. de dienst de promoten op website(s) met een illegaal, gewelddadig, extreem of pornografisch karakter.
 4. de dienst promoot op een manier dat deze schade kan toebrengen aan de reputatie van Sitely.

 

Artikel 6. Aanvraag van domeinnamen

6.1      Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam Sitely vervult bij aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

6.2      U kan uitsluitend uit de bevestiging van Sitely, waarin wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

6.3      U vrijwaart en houdt Sitely schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door u. Sitely is niet aansprakelijk voor het verliezen door u van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van u.

6.4      U dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. Sitely zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.

6.5      Sitely heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken. Dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer u aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat u in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

6.6      In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van u is Sitely gerechtigd een domeinnaam van u op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

6.7       Bij een hosting abonnement van Sitely heeft u recht op één domeinnaam met de extensie .nl, .be voor zolang uw abonnement loopt.

6.8      Een door Sitely, in uw opdracht geregistreerde, domeinnaam blijft uw eigendom. U kunt per e-mail de transfer code opvragen om uw domeinnaam te verhuizen naar een andere provider.

 

Artikel 7. Opslag en datalimiet

7.1      Er is door Sitely een maximale limiet van 5gb (5120mb) beschikbaar gesteld voor media opslag van de dienst. Databases, templates en software worden hierbij niet meegerekend. Er is geen maximum aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die u mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de dienst.

7.2      Indien u excessief veel dataverkeer gebruikt, zal Sitely contact met u opnemen om een passende oplossing te vinden.

7.3       Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.

 

Artikel 8. Webdesign

8.1 Sitely ontwikkelt websites in samenwerking met u in diverse fases die aan u worden voorgesteld. Iedere fase zal worden aangegeven tijdens de realisatie van de website, wijzigingen kunnen spoedig worden doorgegeven. Wijzigingen in een andere fase worden als meerwerk beschouwd.

8.2 Sitely vraagt een aanbetaling van 30% van het totaalbedrag aan u zodra u akkoord gaat met de offerte.

8.3 U dient aan een betaling van de resterende 70% te voldoen voordat Sitely overgaat tot online publicatie van de website.

8.3 Sitely is gerechtigd een meerprijs te vragen voor diensten indien u besluit geen gebruik te maken van de door Sitely geleverde webhosting.

8.4 Sitely werkt met ontwerp revisies. Het aantal design revisies wordt met u in offertetraject overeengekomen.

8.5 Een ontwerp revisie bestaat uit één opdracht met daarin alle gewenste aanpassingen. Aanpassingen dienen duidelijk en specifiek te zijn.

8.6 Indien u gebruik wilt maken van meer ontwerp revisies dan wordt dit als meerwerk beschouwd en gefactureerd. Sitely stelt u hier schriftelijk van op de hoogte.

8.7  Om een website verhuizen van Sitely Hosting naar een andere hosting provider is Sitely gerechtigd hier kosten voor in rekening te brengen.

 

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendommen

9.1      Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de overeenkomst door Sitely ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, berusten uitsluitend bij Sitely of haar licentiegevers.

9.2      U verkrijgt uitsluitend de gebruikersrechten en bevoegdheden die in deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of anderszins schriftelijk expliciet worden toekend en voor het overige zal u deze materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Afgifte van broncode van materialen is echter te allen tijde  verplicht indien expliciet is overeengekomen.

9.3      Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het u niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendommen uit deze materialen te verwijden of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van materialen.

9.4      Het is Sitely toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens materialen. Indien Sitely door middel van technische bescherming deze materialen heeft beveiligd, is het de klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

 

Artikel 10. Prijzen

10.1      Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Sitely genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

10.2      Indien een prijs is gebaseerd op door u verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Sitely het recht de prijzen hierop aan te passen, Ook nadat de overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

10.3      Indien de overeenkomst een abonnement betreft, is Sitely gerechtigd de gehanteerde tarieven eenmalig per jaar te wijzigen voor het eerst na een jaar na afsluiting van de overeenkomst.

10.4      U kunt de overeenkomst kosteloos ontbinden indien u niet akkoord met een prijswijziging.

10.5      Voor prijswijzigingen helden dezelfde voorwaarden als voor wijzigingen van de diensten van deze algemene voorwaarden.

10.6      Sitely is gerechtigd alle vanuit overheidswegen opgelegde heffingen en/of belastingen door te belasten.

 

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

11.1    Sitely zal de door u verschuldigde bedragen aan u factureren. Sitely mag daarbij elektronische facturen uitreiken. Sitely heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de diensten in rekening te brengen.

11.2    De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.3    Indien u na 14 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, bent u automatisch in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.

11.4    Indien u in verzuim bent, heeft dat de volgende consequenties:

 • Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd, of 2% per maand of als dit hoger is;
 • De voor u gehoste websites en andere materialen mogen ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.

11.5    Beroep door u op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

11.6    In geval u enige verplichten uit de overeenkomst niet nakomt is Sitely zonder enige ingebrekestelling gerechtigd naast opschorting van diensten geleverde dienst terug te nemen, onverminderd het recht van Sitely op vergoeding van schade, gederfde winst of interest.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1    Sitely is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen in deze voorwaarden genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten.

12.2    De totale aansprakelijkheid van Sitely voor schade geleden door de klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Sitely van haar verplichtingen onder de overeenkomst is een bedrag maximaal gelijk aan de vergoeding die u in de laatste zes (6) maanden heeft betaald. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan duizend (1.000) euro (exclusief BTW).

12.3    Sitely is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor:

 1. a) enige schade geleden door maatregelen die Sitely in goed vertrouwen heeft genomen, maar waarvan desalniettemin is gebleken dat deze ten onrechte zijn opgelegd;
 2. b) schade uit onbeschikbaarheid van de Diensten, verloren gegevens en doorbreking van technische of organisatorische beveiligingsmaatregelen, en
 3. c) indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schadedoor bedrijfsstagnatie.

12.4    De aansprakelijkheid van Sitely wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien u Sitely onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende dat een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Sitely ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo getailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Sitely in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen 10 dagen na de ontdekking van schade te zijn ontvangen door Sitely per aangetekende post of e-mail.

12.5    U bent jegens Sitely aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. U vrijwaart Sitely tegen aansprakelijkheid betreffende het bij de gebruikmaking van de dienst door of met toestemming ban u niet naleveren van de gedragsregels. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van u zijn maar de diensten desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van u hebben gebruikt.

12.6    Sitely aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens via de dienst.

12.7    Sitely is niet (financieel) aansprakelijk voor alle in deze overeenkomst genoemde voorwaarden.

12.8    Sitely is nimmer gehouden tot vergoeding van schade (een en ander in de ruimste zin des woords) ten gevolg van door haar genomen maatregelen, werkzaamheden en anderszins zoals in deze overeenkomst opgenomen.

 

Artikel 13. Overmacht

13.1    Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichtingen worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

13.2    Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor Sitely beschikbaar is, en waar de levering van de diensten van afhankelijk is, maar waarover Sitely geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van registers als SIDN, en alle netwerken in het internet waar Sitely geen contract mee heeft gesloten; storingen in infrastructuur en/of diensten van Sitely die veroorzaakt zijn door computercriminaliteit, bijvoorbeeld DDoS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal; overheidsmaatregelen; stakingen; oorlogen; terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.

13.3    Indien een overmacht situatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresenteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend.

 

Artikel 14. Geheimhouding

14.1    Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

14.2    Sitely zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en of verspreid via de systemen van Sitely, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Sitely daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dit geval zal Sitely zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperkten, voor zover dit binnen haar macht ligt.

14.3    De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

 

Artikel 15. Duur en opzegging

15.1    De duur van de overeenkomst is die tijdspanne die nodig is om de dienst te leveren. Indien de overeenkomst een abonnement is, is deze afhankelijk en zoals aangegeven bij het pakket een maand of een jaar.

15.2    Indien een vaste looptijd voor het abonnement is afgesproken, mogen partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen.

15.3    De overeenkomst wordt automatisch verlengt aan het einde van de contractperiode, tenzij u anders aangeeft via uw account (mijn.sitely.nl).

15.4    Sitely mag zonder gehouden tot schadevergoeding de overeenkomst per direct opschorten of opzeggen indien tenminste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:

 1. a) U bent in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
 2. b) Het faillissement van u is uitgesproken;
 3. c) Er surseance van betaling verleent;
 4. d) De activiteiten van u worden beëindigd of geliquideerd.
 5. e) Indien er door u een beroep wordt gedaan op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

15.5    Indien Sitely de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de diensten die zijn opgeschort.

15.6    Indien de overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Sitely op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaan making. In het geval van ontbinding door u mag u uitsluitend dat deel van de overeenkomst ontbinden dat nog niet door Sitely is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan u toerekenbaar is, heeft Sitely recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.

15.7 Indien u onmiddellijke opzegging aanvraagt heeft u geen recht op een terugbetaling en/of vergoeding.

 

Artikel 16. Procedure na beëindiging

16.1    Na beëindiging van de overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, mag Sitely het account van u onmiddellijk opheffen en zal Sitely de voor u opgeslagen gegevens zo snel mogelijk wissen. Sitely is niet verplicht in dat geval u een kopie van deze gegevens te verschaffen.

16.2    Het wissen van voor u opgeslagen gegevens gebeurt altijd zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken. Dit betekent dat er bijvoorbeeld op ‘delete’ wordt gedrukt in een (standaard) besturingssysteem.

 

Artikel 17. Rangorde en wijzigingen voorwaarden

17.1    Sitely behoudt zich het recht voor de dienst en deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen na bekenmaking van de wijzigingen.

17.2    Wijzigingen worden bekendgemaakt per e-mail aan u, of per papieren post, of een ander kanaal waarvan Sitely kan bewijzen dat de bekendmaking is aangekomen bij u, niet inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

17.3    Indien u een wijziging niet wil accepteren, dient u dit binnen twee weken na bekendmaking schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan Sitely. Sitely kan daarop de wijziging heroverwegen. Indien Sitely daarop de wijziging niet intrekt, kan u tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst beëindigen.

17.4    Bepalingen die op specifieke diensten betrekking hebben, gaan als zij van toepassing zijn, voor boven algemene bepalingen die op alle diensten betrekking hebben, nadere afspraken tussen Sitely en u prevaleren alleen dan boven deze algemene voorwaarden indien deze schriftelijk zijn en indien dat uitdrukkelijk is bepaald, of onmiskenbaar de bedoeling van beide partijen was.

 

Artikel 18. Overige bepalingen

18.1    Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing

18.2    Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Sitely gevestigd is.

18.3    Indien enige bepalingen uit de overeenkomst nietig blijken te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

18.4    Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de Sitely website zijn onder voorbehoud. In geval van enige inconsistentie tussen de website en de overeenkomst prevaleert de overeenkomst.

18.5    De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van Sitely vormen volledig bewijs van stellingen van Sitely en de door Sitely ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs.

18.6    Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mail, telefoonnummer en bank- of gironummer.

18.7    Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de meerderheid van de aandelen van de betreffende partij.

18.8 Sitely is gerechtigd ten alle tijden de algemene voorwaarden te wijzigen.

 

Artikel 19. Definities van gebruikte termen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Sitely: het bedrijf Sitely B.V., gevestigd te Bilthoven en ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer: 64409988 .

Sitely website: de website van Sitely, bereikbaar via het domein: http://sitely.nl.

Abonnement: de overeenkomst waarbij één of meerdere partijen zich verbindt om gedurende een zekere tijdsperiode continu of steeds opnieuw prestaties te verrichten (bijvoorbeeld een hostingcontract van 12 maanden).

Account: het toegangsrecht tot een gebruikersinterface waarmee u (bepaalde aspecten van ) de diensten kan beheren en configureren, alsmede configuraties en de voor u opgeslagen bestanden zelf.

Algemene voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.

U / uw / klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Sitely een overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Sitely daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

Diensten: de producten en/of diensten die Sitely aan u zal leveren krachtens een overeenkomst.

Materialen: alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de materialen zich bevinden.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Sitely en u op grond waarvan Sitely diensten levert aan u.

Schriftelijk: naast papieren geschriften ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

Ontwerp revisie: één opdracht met daarin een lijst van specifieke aanpassingen voor uw website.

Toepassingen met verhoogd risico: toepassingen waarbij een fout in de diensten kan leiden tot dood of ernstig letsel, ernstige milieuschade of verlies van (persoons)gegevens met zeer hoge gevolgschade. Voorbeelden van toepassingen met verhoogd risico zijn: vervoerssystemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat treinen ontsporen of vliegtuigen verongelukken; medische systemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat een patiënt geen of een verkeerde behandeling kan krijgen; systemen waar een substantieel deel van de bevolking afhankelijk van is voor de toebedeling van cruciale overheidsdiensten, zoals DigiD; systemen waarin (veel) medische gegevens of andere bijzondere gegevens in de zin van de wet bescherming persoonsgegevens of anderszins zeer gevoelige gegevens zijn opgeslagen.

 

Sitely

Copyright 2018 | Sitely BV

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere heffingen.
*€499,- exclusief btw op basis van een basis website pakket afsloten in combinatie met Sitely hosting (niet inbegrepen). Meer informatie